ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഇതിലൂടെ ബ്ര rowse സുചെയ്യുക: എല്ലാം
 • Sodium Formate 98

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ് 98

  വിവരണം

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ്

  വെളുത്ത പൊടി

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൾഫൈറ്റിന്റെ ഉത്പാദനം

  ഫോർമിക് ആസിഡിന്റെ ഉത്പാദനം

  ലെതർ ടാനിംഗ്

  ഡിറ്റർജന്റുകളിൽ എൻസൈം സ്റ്റെബിലൈസർ

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ, 1000 കിലോ പല്ലറ്റ്

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ an1200 കിലോ

  സംഭരണം

  ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഷോൾബ് ഹാൻഡിൽ

 • Sodium Formate 92

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ് 92

  വിവരണം

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ്

  വെളുത്ത പൊടി

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൾഫൈറ്റിന്റെ ഉത്പാദനം

  ഫോർമിക് ആസിഡിന്റെ ഉത്പാദനം

  ലെതർ ടാനിംഗ്

  ഡിറ്റർജന്റുകളിൽ എൻസൈം സ്റ്റെബിലൈസർ

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ, 1000 കിലോ പല്ലറ്റ്

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ an1200 കിലോ

  സംഭരണം

  ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഷോൾബ് ഹാൻഡിൽ

 • Sodium Sulphide Yellow Flakes

  സോഡിയം സൾഫൈഡ് മഞ്ഞ അടരുകളായി

  വിവരണം

  സോഡിയം സൾഫൈഡ്

  മഞ്ഞ അടരുകളായി

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ചെമ്പ് ഖനനത്തിലെ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഏജന്റായി

  ലെതർ ടാനിംഗ്

  ജല ശുദ്ധീകരണം

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  25/1000 കിലോ ബാഗ്

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക

 • Sodium Sulphide Red Flakes

  സോഡിയം സൾഫൈഡ് ചുവന്ന അടരുകളായി

  വിവരണം

  സോഡിയം സൾഫൈഡ്

  റിഫ്ലേക്കുകൾ

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ചെമ്പ് ഖനനത്തിലെ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഏജന്റായി

  ലെതർ ടാനിംഗ്

  ജല ശുദ്ധീകരണം

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  25/1000 കിലോ ബാഗ്

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക

 • Sodium Metabisulfite

  സോഡിയം മെറ്റാബിസൾഫൈറ്റ്

  വിവരണം

  സോഡിയം മെറ്റാബിസൾഫൈറ്റ്

  വെളുത്ത പൊടി

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ഉത്പാദനം സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൾഫൈറ്റ്

  പിഗ്മെന്റ്

  ലെതർ ടാനിംഗ് / റബ്ബർ

  ജല ശുദ്ധീകരണം

  ഖനന വ്യവസായം

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ,

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക

 • Sodium Hydrosulphide

  സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൾഫൈഡ്

  വിവരണം

  സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൾഫൈഡ്

  മഞ്ഞ അടരുകളായി

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ചെമ്പ് ഖനനത്തിലെ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഏജന്റായി

  ലെതർ ടാനിംഗ്

  ജല ശുദ്ധീകരണം

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  25/900 കിലോ ബാഗ്

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക

 • Sodium Formate Granular

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ് ഗ്രാനുലാർ

  വിവരണം

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ് ഗ്രാനുലാർ

  വെളുത്ത ക്രമരഹിതമായ തരികൾ

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ഡീസിംഗ്

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ, 1000 കിലോ പല്ലറ്റ്

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ an1200 കിലോ

  സംഭരണം

  ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടയുക

 • Sodium Formate 95

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ് 95

  വിവരണം

  സോഡിയം ഫോർമാറ്റ്

  വെളുത്ത പൊടി

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  സോഡിയം ഹൈഡ്രോസൾഫൈറ്റിന്റെ ഉത്പാദനം

  ഫോർമിക് ആസിഡിന്റെ ഉത്പാദനം

  ലെതർ ടാനിംഗ്

  ഡിറ്റർജന്റുകളിൽ എൻസൈം സ്റ്റെബിലൈസർ

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ, 1000 കിലോ പല്ലറ്റ്

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ an1200 കിലോ

  സംഭരണം

  ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഷോൾബ് ഹാൻഡിൽ

 • Sodium Acetate

  സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്

  വിവരണം

  സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്

  വെളുത്ത പൊടി

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ഡീസിംഗ് വ്യവസായം

  ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ്

  ഏജന്റ്

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ, 1000 കിലോ പല്ലറ്റ്

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ an1200 കിലോ

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക

 • Potassium Formate Solid

  പൊട്ടാസ്യം ഫോർമാറ്റ് സോളിഡ്

  വിവരണം

  പൊട്ടാസ്യം ഫോർമാറ്റ്

  വെളുത്ത പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അടരുകളായി

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ഡീസിംഗ്

  ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ്

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ, 1000 കിലോ പല്ലറ്റ്

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ an1200 കിലോ

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക

 • Calcium Formate Tech Grade

  കാൽസ്യം ഫോർമാറ്റ് ടെക് ഗ്രേഡ്

  വിവരണം

  കാൽസ്യം ഫോർമാറ്റ്

  വെളുത്ത പൊടി

  വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ

  ഓയിൽ, കൽക്കരി വാർഷിക വാതകം എന്നിവയുടെ കോവറി അൺപ്രോസസിംഗിനുള്ള സഹായങ്ങൾ

  ലെതർ ആക്സിലറികൾ

  നാരുകൾ അനക്സിലിയറികൾ

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ബാഗുകൾ 25 കിലോ, പല്ലറ്റിനൊപ്പം 1200 കിലോ

  വലിയ ബാഗുകൾ 1000 കിലോ an1200 കിലോ

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക

 • Potassium Formate Liquid

  പൊട്ടാസ്യം ഫോർമാറ്റ് ലിക്വിഡ്

  വിവരണം

  പൊട്ടാസ്യം ഫോർമാറ്റ്

  ലിക്വിഡ്

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ഡീസിംഗ്

  ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗ്

  ഡെലിവറി ഫോമുകൾ

  ഡ്രം

  സംഭരണം

  തണുത്തതും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക